现在位置: > > 小学教育 > 语文 > 一年级语文

最全汉语拼音拼读表(实用完整版)

幼小衔接或低年级学生与学生家长必备。排版已便于打印输出。

两拼(声母+单韵母) a o e ba bo pa po ma mo me fa fo da de ta te na ne la le ga ge ka ke ha he i bi pi mi u bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu ü

两拼(声母+复韵母) ui ao ou bao pao pou mao mou fou dao dou tao tou nao lao lou gao gou kao kou hao hou iu ie bie pie mie ü e

汉语拼音拼读表(常用) 两拼(声母+鼻韵母) er an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han en ben pen men fen den in un bin pin min dun tun lun gun kun hun jun qun xun zhun chun shun run zun cun sun yun ü n ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng ing ong bing ping ming ding ting ning ling

三拼(声母+介母+韵母) i a i ao i an i ang i ong u a u o u ai u an u ang üan biao bian piao pian miao mian

ai ei bai bei b pai pei p mai mei m fei f di dai d ti tai t ni nü nai nei n li lü lai lei l gai gei g kai k hai hei h ji ju j qi qu q xi xu x zhe zhi zhu zhai zh zha che chi chu chai ch cha she shi shu shai shei sh sha re ri ru r ze zi zu zai z za ce ci cu cai c ca se si su sai s sa ye yi yu y ya wu wai wei w wa wo * 注意深色格子表示整体认读音节 一共16个

dui tui

diu die tie niu nie nü e liu lie lü e

gui kui hui

jiu jie jue qiu qie que xiu xie xue zhui chui shui rui zui cui sui zhao zhou chao chou shao shou rao rou zao zou cao cou sao sou yao you zhan chan shan ran zan can san yan wan

yue

nen nin lin gen ken hen jin qin xin zhen chen shen ren zen cen sen yin wen

dong dia diao dian duo duan tong tiao tian tuo tuan nong niao nian niang nuo nuan long lia liao lian liang luo luan gong gua guo guai guan guang kong kua kuo kuai kuan kuang hong hua huo huai huan huang jing jia jiao jian jiang jiong juan qing qia qiao qian qiang qiong quan xing xia xiao xian xiang xiong xuan zhang zheng zhong zhua zhuo zhuai zhuan zhuang chang cheng chong chuo chuai chuan chuang shang sheng shua shuo shuai shuan shuang rang reng rong ruo ruan zang zeng zong zuo zuan cang ceng cong cuo cuan sang seng song suo suan yang ying yong yuan wang weng

最全汉语拼音拼读表(实用完整版)

*

注意深色格子表示整体认读音节 一共16个

相关文档
最全汉语拼音拼读表完整版
最全汉语拼音拼读表完整版_语文_小学教育_教育专区 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 最全汉语拼音拼读表完整版_语文_小学教育_教育专区。汉语拼音拼读表(一)...
最全汉语拼音拼读表完整版
最全汉语拼音拼读表完整版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 最全汉语拼音拼读表完整版_一年级语文_语文_小学教育_教育...
最全汉语拼音拼读表完整版(加入汉字版)
最全汉语拼音拼读表完整版(加入汉字版)_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。感谢xiafeng121整理,我自己在拼音旁增加了汉字,以便由父母或老人给孩子讲解的时候,能够提醒...
汉语拼音拼读表完整打印版
最全汉语拼音拼读表完整版 2页 1财富值 最全汉语拼音拼读表完整版 2页 20财富...(3)整体认读---即声.韵母相拼时,韵母作为声母的延长音,一口气读出来,不拼读...
汉语拼音拼读完整表
最全汉语拼音拼读表完整... 2页 免费 汉语拼音拼读表 2页 免费 汉语拼音拼读表(修改后版... 2页 免费 汉语拼音拼读表(一) 2页 免费 汉语拼音拼读参考表 ...
最全最好记最适合中年人学习汉语拼音音节发音表(带发音...
最全最好记最适合中年人学习汉语拼音音节发音表(带发音398个)_六年级语文_语文_小学教育_教育专区。汉语拼音音节发音表(一) 【A】 【B】 【C】 a 啊 ba 八...
汉语拼音拼读表
汉语拼音拼读表(一) 2页 免费 最全汉语拼音拼读表完整版 2页 1财富值 汉语...(3)整体认读---即声.韵母相拼时,韵母作为声母的延长音,一口气读出来,不拼读...
汉语拼音拼读表_图文
汉语拼音拼读表_语文_小学教育_教育专区。汉语拼音拼读表 两拼(声母+复韵母) ɑi ɑi bɑi pɑi mɑi dɑi tɑi nɑi lɑi ɡɑi kɑi hɑi ...
汉语拼音拼读表(修改后版本)
最全汉语拼音拼读表完整... 2页 1下载券 汉语拼音拼读表完整打印... 2页 ...汉语拼音拼读表(修改后版本...
汉语拼音拼读表(全面练习)
汉语拼音拼读表(全面练习)_四年级语文_语文_小学教育_教育专区。汉语拼音拼读表(一) 两拼(声母+复韵母) 两拼(声母+复韵母) b p m f d t n l g k h...
相关主题
返回顶部
热门文档
你可能喜欢
  • 拼音拼读练习
  • 拼音本
  • 苏教版一年级拼音练习
  • 字母拼读法
  • 读拼音
  • 英语拼读规则